Bestuursverslag KFF 2015

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voor 2015 voorgenomen activiteiten op de verschillende werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) besproken.

 

Research en productie van Bolk's Companions

De hoofdpunten uit 2015 kort samengevat:

 1. Publicaties
  In de boekpublicatie over Rudolf Steiner's voordrachten Okkulte Physiologie is een hoofdstuk over de milt tot stand gekomen.
  In het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG)  is een tweetal artikelen over de Companions verschenen. 
  De Companion Dementie en ik is in het Engels geredigeerd en voor het Engelse taalgebied beschikbaar gekomen.
  Hierna zal ook de Companion Endocrinologie het vertaalproces ingaan; het schrijven van deze Companion is afgerond..       
 2. 4-step : de wereld in. Er is gewerkt aan een verdere filosofische onderbouwing en plaatsbepaling van de 4-step als fenomenologische methode.
  Begin 2015 werd voor een beperkte groep medici en pedagogen een conferentie over de beeldvormende bespreking gehouden, waarin verschillende methodes werden geïnventariseerd. Daarnaast werd er een cursus gegeven waarin de 4-step als zeer praktische beeldvormende methode werd gedoceerd.
  Er is een begin gemaakt met een internationale, methodische uitwisseling tijdens het congres Evolving Science (30 september – 4 oktober 2015 in Dornach).
 3. Cursusontwikkeling, als nieuwe loot aan het Companionwerk. Naast de cursus over de 4-step als beeldvormende methode is naar aanleiding van de Companion Dementie en ik een cursus ontwikkeld voor een breder publiek (mantelzorgers, verplegers, verzorgenden, familieleden). Deze cursus is voor het eerst gegeven in de Michaelconferentie van de Christengemeenschap in Eindhoven.
 4. Reorganisatie van de Companion-groep. Onder begeleiding van een deskundige is gewerkt aan vernieuwing van de organisatiestructuur. De functie van primus inter pares is geintroduceerd, terwijl de horizontale structuur zoveel mogelijk gehandhaafd bleef.
 5.  Projectgericht werken. Het projectgericht werken is verder vormgegeven met een plan van aanpak en een aantal vaste evaluatiemomenten. De opzet is dat elk project apart gebudgetteerd wordt,  dat gewerkte uren worden bijgehouden en verantwoord. Ook de niet-gedeclareerde, maar wel bestede (dus 'geschonken') uren worden daarin zichtbaar gemaakt.
 6. Eindredacteur. In mei 2015 is Majella van Maren als eindredacteur begonnen. Zij zal in 2016 ook de rol van uitgever oppakken.
 7. PR. De vernieuwde website is online sinds maart 2015. Zie www.bolkscompanions.com. Er werden via de Companion-pagina van het Louis Bolk Instituut evenals het jaar daarvoor vanuit de hele wereld rond de 20.000 Companions gedownload. Onze eigen website werd ongeveer 1000 keer bezocht. Per saldo werden er in 2015 door handverkoop en via de website rond de 800 Companions verkocht.
 8. Samenwerking . Met het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en de Academie Antroposofische Gezondheidszorg (AAG) is overleg geweest om de krachten te bundelen. Er zijn concrete plannen voor samenwerking gemaakt en er ligt een concept samenwerkingsovereenkomst. Het voornemen is om voor een (grotere) groep van medici en pedagogen een conferentie te houden over de beeldvormende bespreking.
  Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om een aantal Companions te gebruiken als onderwijsmateriaal bij de Academy for Integrative Medicine (AIM) waardoor een verbinding met het veld van de integratieve geneeskunde gemaakt kan worden.
  Verdere samenwerking. Met het Louis Bolk Instituut, Landgoed De Reehorst, Universität Witten/Herdecke en onze financiers zijn jaarlijks momenten van overleg en reflectie gepland.
 9.  Onderwijs: net als in voorgaande jaren werd door een aantal medewerkers wederom frequent onderwijs gegeven in verschillende (Oost-)Europese landen en in Noord-Amerika

Ontwikkeling en toepassing van de Biokristallisatiemethode

 1. Er is hard gewerkt om de verdere financiering van het zesjarig GESTE-3-project van de grond te krijgen. Er is inmiddels € 368.000 van de begrote € 400.000 toegezegd en de kickoff meeting heeft plaats gevonden. Dit GESTE - Gestalt Evaluatie en STructuur Evaluatie - vervolgproject focust op de invloed van de bewustzijnsmodus (globaal versus analytisch) op de visuele evaluatie van kristallisatiebeelden. Met dit project wordt beoogd aan te tonen dat complexe vraagstellingen (bijvoorbeeld het effect van landbouwsysteem of de invloed van homeopathische verdunningen) beter met een globale perceptie benaderd kunnen worden; een globale perceptie is overigens een voorwaarde voor het waarnemen van 'gehelen', of Gestalten. Hiermee kan een verdere objectivering van de visuele beeldbeoordeling tot stand komen, zodat deze volledig transparant en navolgbaar wordt. Bovendien is dit een niveau van waarnemen dat door de vermogens van computeralgoritmen in principe niet bereikt wordt. Dit project wordt uitgevoerd door de Universität Bonn (D), BRAD (DK), Crystal Lab (NL), IBDF (D), en de Universität Kassel (D).
 2. Rattenstudies hebben aangetoond dat het regelmatig drinken van troebele appelsap, in tegenstelling tot het innemen van heldere appelsap, het vóórkomen van dikkedarmkanker significant vermindert. Het beschermende effect kon echter niet herleid worden naar individuele inhoudsstoffen. In het project Appelsapbewerking is de kristallisatiemethode toegepast om systemische eigenschappen, zoals de mate van organisatie van beide sappen, zichtbaar te maken. De verschillen waren aanzienlijk en duidelijk in het voordeel van de troebele sap. Een wetenschappelijke publicatie is in de maak. Dit onderzoek, uitgevoerd door Crystal Lab (NL) in samenwerking met de Universität Kassel (D), betreft de eerste poging om een brug te slaan tussen de voedingskristallisatiemethode en gezondheid.
 3. De eerste resultaten van het project Homeopathie en kristallisatie zijn gepresenteerd tijdens de HRI 2015 conferentie ( International Homeopathy Research Conference ) in Rome. De samenvatting van deze presentatie is gepubliceerd onder de titel 'Replication of specific effects of a Stannum metallicum 30x preparation in a cress seedling/biocrystallization test system'. Zie http://dx.doi.org/10.1016/j.homp.2015.12.014 . Dit project is een samenwerkingsproject van BRAD (DK), Crystal Lab (NL) en Iscador AG (CH).
 4. Als een spin-off van bovengenoemd project Homeopathie en kristallisatie is in 2015 aan de Universität Witten/Herdecke en in samenwerking met Crystal Lab (NL) en Iscador AG (CH) door een Deense promovenda een start gemaakt met een promotieonderzoek naar de verdere toepassingsmogelijkheden van de projectresultaten.

 

Ontwikkeling en toepassing van Fenomenologie in onderwijs

Project Fenomenologie naar de Schoolbanken

De projectgroep 'Fenomenologie naar de Schoolbanken' is in 2014 van start gegaan. Gedurende een periode van ruim twee jaar is, ter inspiratie van biologiedocenten van vrijeschool-bovenbouwen, wekelijks met overtuiging gewerkt aan de productie van een boekje over de vier orgaanstelsels.  Driegeleding is centraal thema geworden, wat zeer inspirerend bleek. In maart 2015 werd het eerste product besproken op de Landelijke Conferentie waar vrijwel alle biologiedocenten bij elkaar komen. Door Hogeschool Leiden wordt onderzocht of dit ook interessant is voor kunstzinnig therapeuten en/of onderwijzers.

Tijdens het jaarlijkse fenomenologieweekend (2015) raakten ook docenten van schei- en natuurkunde enthousiast door dit project. Ook daar is behoefte aan bronnen die in het eigen werkveld geproduceerd zijn. Mede in verband met de groei van de vrijescholen en de daarmee samengaande aanwas van nieuwe leerkrachten is verbreding van de vakkennis vanuit fenomenologisch perspectief aan de orde.

Dit alles sluit aan op landelijke ontwikkelingen binnen de vrijeschool om eigen materiaal te ontwikkelen.

Inmiddels is de afrondende fase van het boekje over de vier orgaanstelsels bereikt. Tijdens de conferentie voor bovenbouwleerkrachten zal het gelanceerd worden. 

Hierna wordt de focus verlegd naar het project 'Vrije biologieboeken voor leerlingen'. Daarnaast zijn er initiatieven voor een nascholingstraject voor (o.a.) biologiedocenten. 

De beschikbaar gestelde middelen, ook van andere fondsen, zijn voor deze activiteiten een belangrijke katalisator in geweest.

Het boekje kan besteld worden via fenomenologie<AT>parcivalcollege.nl

 

Bestuur

Het bestuur heeft in 2015 tweemaal vergaderd en onderhield verder contact via de email.


Het bestuur heeft op 18.05.2016 voor het boekjaar 2015 met algemene stemmen besloten af te zien van controle en accordering door een accountant.

Zie ook het complete jaarverslag 2015 (pdf), inclusief financiële verantwoording.

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science