Bestuursverslag KFF 2012

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voorgenomen activiteiten op deze beide werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) in 2012 besproken.

Stappen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van de biokristallisatiemethode

 1. Publicatie van het artikel 'Development of a Biocrystallisation Assay for Examining Effects of Homeopathic Preparations Using Cress Seedlings' (doi:10.1155/2012/125945) gepubliceerd in Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2012.
  Hierin wordt de ontwikkeling en toepassing van een kristallisatietestsysteem voor homeopathische verdunningen beschreven. Op basis van deze test konden twee D30 (10-30) homeopathische verdunningen statistisch zeer significant van elkaar onderscheiden worden. De sterkte van het onderscheidende signaal in combinatie met de gedegen proefopzet (dubbelblind, uitgevoerd in twee onafhankelijke kristallisatielaboratoria over vijftien dagen) vormde een unicum in het homeopathisch fundamentele onderzoek.
 2. Het project 'Effects of heating and electromagnetic radiation on homeopathic preparations of Stannum metallicum, as examined in a cress seedling / biocrystallisation test system', looptijd 2012-2013. Het vormt een vervolg op bovenstaand project.
  Met dit project wordt een praktische toepassing van het ontwikkelde kristallisatietestsysteem beoogd. Hierin wordt het effect van verhitting en elektromagnetische (GSM) straling op de werking van dezelfde homeopathische verdunningen onderzocht.
 3. Publicatie van het artikel 'Development of a structure analysis algorithm on structures from CuCl2·2H2O crystallization with agricultural products' (1doi:10.1016/j.compag.2012.11.003) in Computers and Electronics in Agriculture 2013.
  Dit is een neerslag van de ontwikkeling en toepassing van structuuranalysesoftware voor de beschrijving van kristallisatiebeelden. Deze software, die gebaseerd is op de visuele perceptie, vormt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de eerdere textuuranalysesoftware.
 4. Aanzet tot een wetenschappelijke artikel waarin de methodiek van Gestalt-beoordeling in kristallisatiebeelden beschreven wordt. Deze methodiek is in het GESTE-project (Gestalt Evaluation and Structure Evaluation) ontwikkeld.
  Dit omvat tevens de praktische toepassing hiervan. Een voorbeeld hiervan is het karakteriseren en leren waarnemen van de Gestalt-domeinen ‘veroudering’ en ‘rijping’, zoals deze zich representeren in kristallisatiebeelden van diverse landbouwproducten.
 5. Fondswerving van de tweede fase van het GESTE-project.
  Hiervoor is in totaal € 15.000 van de benodigde € 257.000 geworven via de Kingfischer Foundation en de Duitse Verein zur Entwicklung der bildschaffenden Methoden zur Qualitätsforschung. Hierdoor zal deze tweede fase beperkt worden tot een verdere toepassing van de ontwikkelde Gestalt-domeinbeoordelingen op andere landbouwproducten in plaats van de beoogde ontwikkeling van nieuwe Gestalt-domeinen.

Stappen met betrekking tot research en productie van Bolk’s Companions in 2012

 1. Verschijning in 2012 van de Companion ‘Wholeness in Science’ in het Engels.
  Dit is de eerste Companion in de serie Fundamental Companions.
 2. Uitgave van de herdruk van de Companions Embryology, Anatomy, Physiology, The Healing Process en Respiratory Disease. Deze zijn voor een deel sterk gewijzigd en nieuw opgemaakt.
 3. Research voor Companions over hart- en vaatziekten en het endocriene systeem.
 4. Deelname aan het project Health 3.0, dat zich baseert op Otto Scharmer’s ‘Theory U’, in het kader van een grotere zichtbaarheid en het exploreren van een optimale terminologie.
 5. Opzet voor uitwisseling en communicatie in samenspraak met PR-adviseur.
 6. Coachingsgesprekken met de junior-onderzoekers door Marko van Gerven, Christa van Tellingen en Guus van der Bie.
 7. Onderwijs door de junior-onderzoekers aan opleidingen voor artsen en verschillende therapierichtingen zowel in Nederland als in Hongarije en aan medische studenten aan de Universiteit Utrecht. De senior-onderzoekers hebben hun onderwijsactiviteiten verder voortgezet.
 8. Het onderhouden van relaties met het Louis Bolk Instituut (LBI), de Kingfisher Foundation en de Medische Sectie aan het Goetheanum , evenals die met de Universiteit Utrecht, de Universiteit Witten-Herdecke en verschillende antroposofisch-medische opleidingen en met opleiders in diverse Europese landen.
 9. 24.000 downloads van de Companions via de website en verkoop van ruim 300 Companions. De elf reeds uitgegeven Companions zijn: Embryology; Biochemistry; Anatomy; Physiology; Immunology; Pharmacology; The Healing Process; Respiratory Disorders; Depressive Disorders; Depressieve Stoornissen; Wholeness in Science.
   

Het bestuur heeft in 2012 drie maal vergaderd.
Het bestuur heeft op 24 april 2013 voor het boekjaar 2012 met algemene stemmen besloten af te zien van controle en accordering door een accountant.
 

Zie ook het complete jaarverslag 2012  (pdf), inclusief financiële verantwoording.

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science