Financiering van de activiteiten

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door materiële en financiële middelen ter beschikking te stellen aan personen en omschreven onderzoeksopdrachten te geven. De resultaten staan ter beschikking van het algemeen nut.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer beheer van geschonken gelden en ondersteuning bij het verwerven van schenkingen en legaten. Deze laatste mogen niet anders dan beneficiair worden aanvaard. De Stichting heeft geen eigen middelen en is honderd procent afhankelijk van schenkingen. Derhalve kan de Stichting niet voldoen aan verzoeken om financiering.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Kingfisher Foundation is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI Stichting). Schenkingen aan de Stichting zijn voor de belastingdienst als zodanig aftrekbaar.

Zie bij beleidsplan welke doelen de Stichting tracht te verwezelijken. Het bestuur van de Stichting krijgt geen vergoeding. De Stichting heeft niemand in dienst.
 

Fiscale status De Stichting is per beschikking van 10 mei 2010 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. (Brief Belastingdienst 's-Hertogenbosch d.d. 10 mei 2010, kenmerk 8217.27.904) Daarnaast is door de Belastingdienst vastgesteld (op basis van door de Stichting verstrekte informatie) dat de Stichting:
- geen ondernemer is voor de omzetbelasting;
- geen inhoudingsplichtige is voor de loonheffingen;
- geen belastingplichtige is voor de vennootschapsbelasting. (Brief Belastingdienst Amersfoort d.d. 5 mei 2010, kenmerk 10-00171). Het fiscaal nummer van Stichting Kingfisher Foundation is 8217.27.904.

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science