Werkterreinen van de Stichting

1. Goetheanistisch fenomenologisch onderzoek in de gezondheidszorg en het publiceren van de resultaten daarvan in drie categorieën Bolk’s Companions in het Companion-project.

De Companions for the Study of Medicine zijn geschreven om (para)medische studenten in staat te stellen hun regulier verworven kennis in een fenomenologisch Goetheanistisch perspectief te leren zien. Daardoor behouden de studenten hun natuurlijk fenomenologisch vermogen en kunnen zij dat op wetenschappelijke wijze professioneel ontwikkelen. Een tweede beoogde effect is dat medische studenten de schijnbaar onoverzichtelijke veelheid aan feiten uit de reguliere studieboeken, door de fenomenologische visie in hun context kunnen begrijpen en daardoor beter onthouden. Tot slot stelt het hen beter in staat op verantwoorde wijze complementaire en antroposofische vormen van gezondheidszorg in hun beroepsuitoefening te integreren.

Voor de Companions for the Practice of Medicine wordt (literatuur)onderzoek verricht om de wetenschappelijke basis te ontwikkelen voor een bredere beeldvorming in de diagnose en therapie, gebaseerd op de Goetheanistische fenomenologische methode en bedoeld voor integratieve behandelwijzen, waaronder de antroposofische geneeskunde.

De Fundamental Companions beogen een holistisch-fenomenologische visie te geven op basisconcepten in de wetenschap die van invloed zijn op wetenschap en de praktijk van diverse werkgebieden. Voorbeelden daarvan zijn de medische genetica, evolutietheorie en (Goethe’s) fenomenologie als wetenschappelijke methode.

De resultaten van dit hier beschreven onderzoek worden beschreven voor de dagelijkse medische, heilpedagogische en sociaal-therapeutische praktijk en zijn tevens bruikbaar voor de biologie, pedagogiek, en land- en tuinbouw, omdat het algemene wetenschappelijke methodische aspecten betreft.

 

2. Bevorderen van de ontwikkeling van de bio-kristallisatiemethode tot een wetenschappelijk geaccepteerd instrument. Dit instrument wordt ontwikkeld om het organisatieniveau van levende organismen in beeld te brengen, ten behoeve van de bepaling van productkwaliteit, onder meer ten dienste van de biologische en biologisch-dynamische landbouw.

De kwaliteitsinterpretatie is gebaseerd op een Goetheanistische fenomenologische benadering van de kristallisatiebeelden.

De ontwikkeling van de bio-kristallisatie methode omvat de volgende gebieden:

Een verdere ontwikkeling van de visuele beoordelingsmethode. Van het huidige morfologie-/ gestiekniveau naar achtereenvolgens het niveau van Gestaltbeoordeling; aansluitend wordt de interpretatie in samenhang met processen en kwaliteit van de plantfysiologie ontwikkeld.

Een verdere ontwikkeling van de computergestuurde beeldbeoordeling. Deze vorm van beeldbeoordeling faciliteert de analyse van grote hoeveelheden beeldmateriaal voor statistische toetsing. Indien mogelijk zal voor deze verdere ontwikkeling gebruik gemaakt worden van de inzichten verkregen door de visuele (Gestalt)beoordeling.

Het doorgronden van de fysische en biologische parameters die van invloed zijn op de beeldvorming. Dit is noodzakelijk enerzijds voor de wetenschappelijke onderbouwing van het principe van deze methode, anderzijds om het kristallisatieproces verder te kunnen optimaliseren voor een toekomstige verspreiding van de methode naar andere geïnteresseerde laboratoria.

 

3. Bevorderen van kennis en toepassing van een goetheanistische fenomenologische benadering in het onderwijs 

De projectgroep 'Fenomenologie naar de Schoolbanken' is in 2014 van start gegaan.

Er werd begonnen met de productie van een boekje over de vier orgaanstelsels ter inspiratie van biologiedocenten van de Vrije Schoolbovenbouw. Driegeleding is centraal thema geworden, wat zeer inspirerend bleek. De inhoud wordt besproken op de Landelijke Conferentie van Vrije Schoolleraren. De studenten van antroposifische opleidingen van de Hoge school Leiden (onderwijzers en therapeuten) bestuderen het in het eerste jaar.

Er wordt nu toegewerkt naar de uitgave in 2020 van een boekje over evolutie. Ook deze publicatie is in eerste instantie bedoeld voor leraren, maar we verwachten dat een breder publiek hiervoor geïnteresseerd zal zijn. Iedereen heeft zo zijn mening over evolutie. En de denkrichting over evolutie is erg fundamenteel. Het boekje bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden evolutionaire mechanismen ontleed en daarmee komen de uiterlijke- en innerlijke drijfveren in beeld. In het tweede deel wordt de mens als oervorm aannemelijk gemaakt en krijgt daarmee een unieke plaats temidden van alle dieren.

De jongste loot van deze projectgroep zoekt zijn weg naar 't licht. Er wordt gewerkt aan een biologieboek voor leerlingen van de bovenbouw vrije school. Dit project is nog in een beginfase.

Het is treurig gesteld met de inhouden van de huidige biologie-methodes die op middelbare scholen gebruikt worden. Vooral wat betreft onderwerpen als zenuwstelsel, evolutie, genetica en gedrag. De reguliere schoolboeken staan vol met impliciet materialistische opvattingen. Wij streven er naar dat leerlingen volbewust in aanraking komen met verschillende denkbeelden. We zijn niet bang voor materialistische opvattingen, als ze maar expliciet op het juiste moment en met de juiste context aan de orde worden gesteld. Op zo'n manier, dat de leerlingen vrij kennis kunnen maken met diverse biologische inzichten. En dus niet tussen de regels door al geïmpregneerd raken voordat ze er zelf, volbewust over na kunnen denken. Bij een dergelijk streven is geschikt materiaal onmisbaar. Vanuit de behoefte hier aan, is dit initiatief ontstaan.

 

Companions bestellen: https://www.bolkscompanions.com/

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science