Werkterreinen van de stichting

1. Goetheanistisch fenomenologisch onderzoek in de gezondheidszorg en het publiceren van de resultaten daarvan in drie categorieën Bolk’s Companions in het Companion-project.

De Companions for the Study of Medicine zijn geschreven om (para)medische studenten in staat te stellen hun regulier verworven kennis in een fenomenologisch Goetheanistisch perspectief te leren zien. Daardoor behouden de studenten hun natuurlijk fenomenologisch vermogen en kunnen zij dat op wetenschappelijke wijze professioneel ontwikkelen. Een tweede beoogde effect is dat medische studenten de schijnbaar onoverzichtelijke veelheid aan feiten uit de reguliere studieboeken, door de fenomenologische visie in hun context kunnen begrijpen en daardoor beter onthouden. Tot slot stelt het hen beter in staat op verantwoorde wijze complementaire en antroposofische vormen van gezondheidszorg in hun beroepsuitoefening te integreren.

Voor de Companions for the Practice of Medicine wordt (literatuur)onderzoek verricht om de wetenschappelijke basis te ontwikkelen voor een bredere beeldvorming in de diagnose en therapie, gebaseerd op de Goetheanistische fenomenologische methode en bedoeld voor integratieve behandelwijzen, waaronder de antroposofische geneeskunde.

De Fundamental Companions beogen een holistisch-fenomenologische visie te geven op basisconcepten in de wetenschap die van invloed zijn op wetenschap en de praktijk van diverse werkgebieden. Voorbeelden daarvan zijn de medische genetica, evolutietheorie en (Goethe’s) fenomenologie als wetenschappelijke methode.

De resultaten van dit hier beschreven onderzoek worden beschreven voor de dagelijkse medische, heilpedagogische en sociaal-therapeutische praktijk en zijn tevens bruikbaar voor de biologie, pedagogiek, en land- en tuinbouw, omdat het algemene wetenschappelijke methodische aspecten betreft.

 

2. Bevorderen van de ontwikkeling van de bio-kristallisatiemethode tot een wetenschappelijk geaccepteerd instrument. Dit instrument wordt ontwikkeld om het organisatieniveau van levende organismen in beeld te brengen, ten behoeve van de bepaling van productkwaliteit, onder meer ten dienste van de biologische en biologisch-dynamische landbouw.

 

De kwaliteitsinterpretatie is gebaseerd op een Goetheanistische fenomenologische benadering van de kristallisatiebeelden.

De ontwikkeling van de bio-kristallisatie methode omvat de volgende gebieden:

Een verdere ontwikkeling van de visuele beoordelingsmethode. Van het huidige morfologie-/ gestiekniveau naar achtereenvolgens het niveau van Gestaltbeoordeling; aansluitend wordt de interpretatie in samenhang met processen en kwaliteit van de plantfysiologie ontwikkeld.

Een verdere ontwikkeling van de computergestuurde beeldbeoordeling. Deze vorm van beeldbeoordeling faciliteert de analyse van grote hoeveelheden beeldmateriaal voor statistische toetsing. Indien mogelijk zal voor deze verdere ontwikkeling gebruik gemaakt worden van de inzichten verkregen door de visuele (Gestalt)beoordeling.

Het doorgronden van de fysische en biologische parameters die van invloed zijn op de beeldvorming. Dit is noodzakelijk enerzijds voor de wetenschappelijke onderbouwing van het principe van deze methode, anderzijds om het kristallisatieproces verder te kunnen optimaliseren voor een toekomstige verspreiding van de methode naar andere geïnteresseerde laboratoria.

Ten behoeve van deze werkzaamheden stelt de stichting diverse apparatuur en instrumenten ter beschikking, een en ander zoals vermeld op een aparte inventarislijst 'kristallisatie-inboedel'.

 

 

 Companions bestellen: Louis Bolk Instituut (meeste publicaties) en Uitgeverij SWP (Depressieve stoornissen: Een integraal psychiatrisch antwoord)

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science